Terma dan Syarat
World Tourism Portal

Syarat penggunaan World Tourism Portal

Syarat-syarat ini mentadbir penggunaan anda World Tourism Portal laman web ("Laman Web"). Sila baca Syarat-syarat ini dengan teliti memandangkan ia mempengaruhi hak dan liabiliti anda di bawah undang-undang. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat-syarat ini, jangan gunakan Laman Web.

 1. Penggunaan Laman Web

1.1 Dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk terikat oleh Syarat-syarat ini.

1.2 Kami memberikan lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan laman web ini secara peribadi. Dalam melakukan ini, anda boleh mencetak satu salinan kandungan Laman Web yang menarik minat anda.

1.3 Dalam penggunaan peribadi Laman Web anda, anda tidak boleh melakukan mana-mana yang berikut dengan Laman Web atau kandungannya:

1.3.1. selain daripada untuk mendapatkan akses ke Laman Web, muat turun dalam bentuk elektronik ke cakera atau mana-mana pelayan atau mana-mana peranti storan lain, sama ada atau tidak disambungkan ke rangkaian;

or

1.3.2 mengedarkan, menghantar, memaparkan, melaksanakan, mengeluarkan semula (selain daripada keadaan terhad yang dibenarkan oleh perenggan 1.2 di atas) atau terbitkan dalam mana-mana medium atau format termasuk, tanpa batasan, pada mana-mana blog peribadi atau laman web rangkaian sosial (tetapi tiada apa-apa dalam ini perenggan 1.3.2 bertujuan untuk melarang anda daripada mengulas tentang Laman Web atau kandungannya melalui sebarang medium atau format);

or

1.3.3 mencipta sebarang kerja terbitan.

1.4 Anda tidak boleh menjual semula, memindahkan atau menggunakan mana-mana kandungan Laman Web untuk tujuan komersil.

1.5 Anda tidak boleh menggunakan Laman Web untuk tujuan berikut: -

1.5.1 menyebarkan apa-apa undang-undang yang menyalahi undang-undang, melecehkan, fitnah, kasar, mengancam, berbahaya, kasar, lucah, atau tidak disengajakan atau melanggar mana-mana undang-undang;

1.5.2 bahan penghantaran yang menggalakkan kelakuan yang merupakan kesalahan jenayah, atau sebaliknya melanggar mana-mana undang-undang, peraturan atau kod amalan yang dikenakan di mana-mana sahaja;

1.5.3 mengganggu penggunaan atau kesenangan orang lain di Laman Web;

or

1.5.4 membuat, menghantar atau menyimpan salinan bahan elektronik yang dilindungi oleh hak cipta tanpa kebenaran pemiliknya.

1.6 Kami memberi anda hak yang boleh dibatalkan, tidak eksklusif, terhad untuk membuat pautan ke Laman Web dengan syarat pautan itu tidak menggambarkan kami, sekutu kami, pengiklan kami, penaja kami atau mana-mana produk kami atau perkhidmatan mereka dalam cara yang salah, menghina, mengelirukan atau menyinggung perasaan. Anda tidak boleh menggunakan logo, cap dagang atau tanda atau grafik proprietari lain sebagai sebahagian daripada pautan tanpa kebenaran bertulis kami.

 1. Privasi

2.1 Penggunaan laman web anda adalah tertakluk kepada kami Dasar Privasi, yang boleh diakses dengan mengklik pada pautan. Sila baca dengan teliti.

 1. Ketersediaan dan kandungan Laman Web

3.1 Walaupun kami berhasrat untuk memberikan anda perkhidmatan yang terbaik dengan menggunakan Laman Web, kami tidak menjanjikan bahawa ketersediaan Laman Web akan terganggu dan penghantaran akan menjadi salah.

3.2 Akses anda ke Laman Web mungkin kadang-kadang terhad untuk membolehkan pembaikan, penyelenggaraan, pindaan atau pengenalan kemudahan atau perkhidmatan baru. Kami akan cuba memulihkan perkhidmatan sebaik sahaja kami dapat.

3.3 Kami mencuba dan memastikan bahawa kandungan Laman Web adalah tepat dan / atau komen atau pendapat adalah adil dan munasabah tetapi kami tidak berjanji bahawa ini akan selalu berlaku dan kami tidak berjanji bahawa maklumat yang anda peroleh dengan menggunakan Laman Web akan menjadi kualiti yang memuaskan atau sesuai atau sesuai untuk sebarang tujuan tertentu.

3.4 Sekiranya berlaku kesalahan dengan akses atau penggunaan Laman Web anda, atau jika anda merasakan Laman Web mengandungi sebarang ketidaktepatan, sila laporkan kepada kami dengan menggunakan pautan maklumbalas di Laman Web dan kami akan melihat perkara itu sebaik sahaja kami dapat .

 1. Laman web pihak ketiga, produk dan perkhidmatan

4.1 Sebagai kemudahan kepada anda, Laman Web merangkumi pautan ke laman web pihak ketiga. Kami tidak meneliti atau memeriksa laman web pihak ketiga atau sebarang barangan atau perkhidmatan yang dijual kepada mereka. Kami tidak menyokong kandungan tapak web pihak ketiga atau sebarang barangan atau perkhidmatan yang dijual kepada mereka. Anda menggunakan laman web pihak ketiga dengan risiko anda sendiri. Anda perlu menyemak dengan teliti semua terma dan syarat, termasuk dasar privasi, mana-mana pihak ketiga yang anda gunakan melalui Laman Web.

4.2 Kami tidak bertanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang pertandingan yang dianjurkan oleh pihak ketiga yang anda masukkan melalui Laman Web. Kemasukan anda akan tertakluk kepada terma dan syarat, termasuk dasar privasi, pihak ketiga dan pihak ketiga akan bertanggungjawab semata-mata untuk semua pertanyaan yang timbul daripada persaingan dan pemenuhan sebarang hadiah atau hadiah lain.

4.3 Sebahagian Laman Web mungkin mengandungi pengiklanan atau penajaan oleh pihak ketiga yang bertanggungjawab memastikan bahan yang termasuk di Laman Web adalah tepat, lengkap, benar dan tidak mengelirukan dan mematuhi semua undang-undang dan kod yang berkaitan. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda jika bahan pihak ketiga itu tidak tepat, tidak lengkap, tidak benar, mengelirukan atau tidak patuh dengan undang-undang dan kod yang berkaitan.

4.4 Kami tidak mempunyai kawalan, dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan web pihak ketiga. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju World Tourism Portal tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungan, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan itu yang terdapat di atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan sedemikian.

4.5 Kami adalah Associate Amazon dan oleh itu, kami boleh mendapatkan bayaran komisen daripada pembelian yang layak. Perlu diketahui bahawa kami tidak berkaitan dengan apa-apa cara dengan produk yang disenaraikan di laman web Amazon dan tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa isu yang mungkin timbul daripada penggunaan laman web dan pembelian produk apa pun. Dengan meneruskan penggunaan perkhidmatan mereka melalui laman web kami, anda bersetuju dengan syarat ini. Untuk maklumat lanjut sila baca Notis Dasar Amazon & Syarat Penggunaan Amazon.

 1. harta intelek

5.1 Semua kandungan di Laman Web (termasuk, tanpa batasan, apa-apa nama, logo, cap dagangan, imej, bentuk, susun atur halaman atau teks) adalah milik kami atau, dalam kes yang sesuai, harta pihak ketiga yang iklan, penajaan, , perkhidmatan atau barangan dirujuk, atau boleh diakses melalui, Laman Web.

5.2 Kami adalah pemilik eksklusif semua perisian yang digunakan di Laman Web dan pemilik eksklusif penyusunan semua kandungan di Laman Web.

5.3 Simpan sebagai dibenarkan di bawah Syarat-syarat ini, anda tidak boleh mengekstrak (atau menggunakan apa-apa cara lain) keseluruhan atau mana-mana bahagian kandungan Laman Web (termasuk, tanpa had, apa-apa nama, logo, cap dagangan, imej, borang, halaman susun atur atau teks) tanpa keizinan bertulis daripada kami.

Syarat-syarat yang membentuk sebahagian daripada Syarat Penggunaan ini dan Syarat-syarat untuk Dijual Barangan. Dalam perenggan di bawah, perkataan "Syarat" terpakai kepada Syarat Penggunaan dan Syarat Jualan Barangan.

 1. Liabiliti kami

6.1 Sekiranya kita melanggar Syarat-syarat, kita hanya akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian yang anda alami akibat daripada kesan yang munasabah kepada kedua-duanya pada masa anda menggunakan Laman Web, atau kontrak untuk penjualan barangan oleh kami kepada anda telah dibentuk. Walau apa pun, liabiliti kami tidak akan meliputi atau termasuk kerugian perniagaan (termasuk, tanpa batasan, kehilangan kontrak, hasil, keuntungan, simpanan yang dijangka, perbelanjaan yang tidak perlu, muhibah atau data) atau sebarang kerugian akibat langsung atau tidak langsung yang tidak dapat dijangka oleh kami berdua apabila anda mula menggunakan Laman Web atau apabila kontrak untuk penjualan barang oleh kami kepada anda telah dibentuk.

6.2 Tiada apa-apa dalam Syarat-syarat yang membatasi tanggungjawab kita untuk kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian atau pelanggaran tugas kita atau disebabkan oleh salah laku yang tidak sengaja atau kecuaian yang melampau.

6.3 Anda akan bertanggungjawab kepada kami untuk kerugian dan kos kami akibat pelanggaran Syarat Anda.

 1. Penggunaan antarabangsa

7.1 Kami tidak berjanji bahawa bahan-bahan di Laman Web adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan, dan mengakses Laman Web dari wilayah yang kandungannya haram atau menyalahi undang-undang adalah dilarang. Jika anda memilih untuk mengakses Laman Web dari lokasi di luar Kesatuan Eropah, anda berbuat demikian, atas inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan.

 1. Acara di luar kawalan kami yang munasabah

8.1 Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau kegagalan untuk mematuhi tanggungjawab kami di bawah Syarat jika kelewatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kawalan munasabah kami. Ini tidak menjejaskan hak berkanun anda.

 1. Acara di luar kawalan kami yang munasabah

9.1 Hak dan kewajipan anda di bawah Syarat adalah peribadi dan anda tidak boleh menyerahkan atau memindahkan hak dan kewajipan tersebut kepada pihak ketiga. Tiada pihak ketiga yang anda ingin berikan atau memindahkan hak dan kewajipan anda akan mempunyai sebarang hak yang boleh dikuatkuasakan terhadap kami.

 1. Pengecualian

10.1 Jika anda melanggar Syarat-syarat, dan kami memilih untuk mengabaikan pelanggaran itu, kami masih berhak untuk menggunakan hak dan remedi kami dalam apa-apa keadaan lain yang anda melanggar Syarat.

 1. Pemecatan

11.1 Sekiranya mana-mana Syarat dikesahkan tidak sah, tidak sah atau atas apa-apa sebab lain yang tidak boleh dikuatkuasakan, Syarat itu akan dipotong dan tidak akan menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan syarat-syarat yang selebihnya.

 1. Pindaan

12.1 Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan pada Laman Web, Syarat-syarat dan semua syarat dan dasar lain yang dirujuk dalam Syarat atau yang menerapkan Syarat secara keseluruhan atau sebahagian. Ini bermakna Laman Web, Syarat, Dasar dan syarat-syarat lain mungkin telah berubah sejak penggunaan laman web terakhir anda. Penggunaan laman web anda akan tertakluk kepada Syarat, polisi dan syarat lain yang berkuatkuasa pada masa anda menggunakan Laman Web. Jika anda tidak menerima perubahan ini, anda tidak perlu terus menggunakan Laman Web.

 1. Undang-undang dan bidang kuasa yang berkenaan

13.1 Keadaan akan ditadbir oleh undang-undang Cyprus dan mahkamah Cyprus akan mempunyai bidang kuasa eksklusif dalam sebarang pertikaian yang timbul di bawah Syarat.

13.2 Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas pembaharuan tersebut menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang diubah. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma baru, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Penafian

Penggunaan Perkhidmatan anda adalah satu-satunya risiko anda. Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan "AS IS" dan "SEBAGAI TERSEDIA". Perkhidmatan ini disediakan tanpa sebarang jenis waranti, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, pelanggaran atau cara pelaksanaan.